Παράταση για τη λύση μισθώσεων ακινήτων

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023

Παράταση για τη λύση μισθώσεων ακινήτων


 


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1092/2023 με την οποία τροποποιείται η προθεσμία εκπλήρωσης υποχρέωσης που σχετίζεται με την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579), κατόπιν της έκδοσης της υπό στοιχεία Α.1078/2023 (Β’ 3472) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών.

Με το Άρθρο 1 της απόφασης παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της δήλωσης προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης (Π.Σ.Α) του άρθρου 114 του ν. 5007/2022 (Α’ 241) μέχρι και την 24η Ιουλίου 2023.

Η καταβολή της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης πραγματοποιείται, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 5007/2022, σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), ήτοι μέχρι και την 31η Ιουλίου 2023 και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.

Με το Άρθρο 2 τροποποιείται η υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και η παρ. 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την 31η Ιουλίου 2023 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.».