Πώς θα γίνεται η μείωση του ΕΝΦΙΑ για τα ασφαλισμένα ακίνητα

Σάββατο 22 Ιουλίου 2023

Πώς θα γίνεται η μείωση του ΕΝΦΙΑ για τα ασφαλισμένα ακίνητα


 


Με τη διάταξη του άρθρου 44 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή προτείνεται η μείωση κατά δέκα τοις εκατό (10%) του ΕΝ.Φ.Ι.Α., για τα έτη 2024 και επόμενα, επί ασφαλισμένων κατοικιών φυσικών προσώπων, για φυσικές καταστροφές, υπό προϋποθέσεις.

 Αιτιολογική έκθεση
 
Με την προτεινόμενη ρύθμιση χορηγείται έκπτωση από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2024 και επομένων σε φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα που έχουν ασφαλίσει την κατοικία τους για φυσικές καταστροφές για το σύνολο της αξίας της. Η ρύθμιση εντάσσεται στα προληπτικού χαρακτήρα μέτρα φορολογικών κινήτρων για τη θωράκιση των πολιτών και της εθνικής οικονομίας απέναντι σε ακραία, έκτακτα φυσικά φαινόμενα τα οποία ανατρέπουν τον ατομικό προγραμματισμό και τον γενικότερο εθνικό σχεδιασμό.

Προτεινόμενη διάταξη
Άρθρο 44
Μείωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων επί ασφαλισμένων οικοδομών - Προσθήκη παρ. 7Ζ στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013.

Στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α' 287), περί απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), προστίθεται παρ. 7Ζ ως εξής:

«7Ζ. Για τα έτη 2024 και επόμενα, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται σε ασφαλιστική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, εφόσον η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο της αξίας του ακινήτου.
Ως αξία του ακινήτου, για τις ανάγκες εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, λαμβάνεται η αξία ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων (1000) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος είναι η ασφάλιση να αφορά το προηγούμενο έτος με διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
Αν η διάρκεια της ασφάλισης του πρώτου εδαφίου είναι μικρότερη του ενός (1) έτους, η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσαρμόζεται αναλογικά.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται το κόστος της αξίας ανακατασκευής του ακινήτου, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσό του δευτέρου εδαφίου, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»
Πηγή: taxheaven.gr